Xavier Guillen

Disseny i desenvolupament web

El disseny i funcionament del lloc web estan desenvolupats amb l'objectiu de posar èmfasi al moviment i la dinàmica de les peces audiovisuals del Xavier. Mitjançant un joc d'enfoc i desenfoc de les imatges es busca desvincular l'escenari que es mostra d'allò essencial en la pròpia imatge: el moviment i la composició, per tal de realçar la seva feina dins del conjunt d'agents que construeixen la peça final.

The design and workflow of the website aims to emphasize the movement and dynamics of Xavier's audiovisual work. By means of a game of blurring and focusing of the images, it seeks to disassociate the scene shown from what is essential in the image itself: movement and composition, in order to enhance its work within the set of agents that build the final piece.

Paula Chacartegui

Disseny i desenvolupament web per a la dissenyadora española Paula Chacartegui.

Web design and development for spanish designer Paula Chacartegui.

Out_Of_Memory

Disseny editorial
Instal·lació

Out_Of_Memory és un projecte crític/discursiu realitzat amb l’objectiu de posar en qüestió la relació objecte-usuari a través de l’externalització del record. Quin valor té recordar quan tot queda guardat en una memòria externa que ens domina? Quina relació es produeix en aquest vincle, i quins valors ètics promovem quan es genera? Apropant l’intel·ligència artificial per a dur-la a un terreny més humanista, es busca reavaluar el record i qüestionar l’ús de la tecnologia que ens envolta. Posant en dubte les funcions dels agents i les conductes preestablertes, fins a invertir-los en un escenari que es mou entre l’especulació i la realitat a través d’una mirada crítica personal, sorgida de la pèrdua d’una fotografia.

(EN) Out of memory is a critical /discursive project aimed at questioning the object-user relationship through the act of outsourcing memories. What’s the value of remembering when everything is stored in an external memory that control us? What relationship results from this link, and what ethical values do we promote when is generated? Approaching the technology to bring it to a more humanistic field, we seek to reevaluate the memory and question the use of the technology that surrounds us. Doubting the functions of the agents and pre-established behaviors until they are inverted in a scenario that happens between speculation and reality through a personal critical look arised from the loss of a photograph.

🔎 Featured and exhibited at Blanc Festival

Het Lam Gods

Disseny editorial

Het Lam Gods com a patrimoni Belga i imatge icònica alhora.El llibre presenta un recull de doble lectura; del general al concret, i al revés, de la icona a l'original. L'única cosa que comparteix el políptic amb totes les seves reproduccions i souvenirs és el valor d'exhibició. Com més difós sigui, millor. Tornar a imprimir les 334 imatges respon a perpetuar aquesta voluntat.

(EN) Het Lam Gods as Belgian heritage and iconic image at the same time. The book features a double-reading collection; from the general to the particular, and vice versa, from the icon to the original. The only thing the polyptych shares with all its reproductions and souvenirs is the exhibition value. The more widespread, the better. Reprinting the 334 images responds to perpetuate this will.

🔎 Book available at 1MACBA store Laie, 2CCCB Laie, 3La Central

Carmel

Disseny de marca
Direcció d'art

Link 🔗

Carmel és un projecte naïf radical d'accessoris articulat a través del joc.Un espai sinestèsic d’experimentació que apel·la a l’infant interior i compon complements sense gènere mitjançant la improvisació intuïtiva amb colors i formes.Una proposta basada en l’assaig constant que reivindica la figura d’amateur i entén l’activitat lúdica com a retribuïble, defensant la no professionalització tecnicista.
En tractar-se d’un projecte interdisciplinar, la identitat gràfica de Carmel es desenvolupa com un exercici artístic més. És una projecció de l’espai de joc que proposa el projecte; una àrea variable mesurada en espai-temps. Tractada com a experiment, genera una gràfica lúdica que depèn de la col·laboració i està en constant activació. Carmel té un logotip mutable i tot allò que manifesti els seus valors és susceptible de ser apropiat per a convertir-se en identitari.

Carmel is a radical & naive project of accessories articulated through the act of playing. A synesthetic space of experimentation that appeals to the inner child and composes accessories without gender through intuitive improvisation with colors and shapes. A constant essay that vindicates the figure of the amateur and understands the recreational activity as remunerative, defending the non-professionalization of technique. As it is an interdisciplinary project, Carmel's graphic identity is developed as another artistic exercise. It is a projection of the game space proposed by the project; a variable area measured in space-time. Treated as an experiment, it generates a playful graphic that depends on collaboration and is constantly activated. Carmel has a changeable logo and everything that manifests its values ​​can be appropriated to become an identity.

Residente

Disseny gráfic
Branding

Link 🔗

Identitat per al projecte musical de René Pérez anomenat residente. “… vaig decidir fer música a partir del meu ADN, així que vaig viatjar pel món. Tots som residents als espais que ens confinan. No hi ha fronteres.” El concepte principal
es basa en la migració, el moviment de persones i la representació material d'aquesta data.
Es desenvolupa una identitat contínua basada en la data de migracions realitzades a temps real durant el desenvolupament del projecte musical. Es du a terme mitjançant un programari que fa un seguiment dels vols a escala global i un braç robotic que alimentat amb la data extreta, traça en paper i a escala tots aquests moviments en un suport, que servirá com a imatge per a la identitat de l'album.

Identity for the musical project of rene perez called residente.“…i decided to make music based on my dna, so i traveled the world. We are all residents in the spaces that confine us. There are no borders.”The main concept was the idea of migrations, people going from one place to an other inside the same circle that represent this space that confine us. We used a software that tracks life migrations and the idea was to use a machine to draw all those movements in real time. The main concept was to create a ongoing identity based on the migrations happeninng during the project and tour.

Chillida

Disseny editorial

Link 🔗

Poster gràfic dissenyat a partir del text “Eduardo Chillida, el escultor de la Real Sociedad”de JavierAncín Salinas.Una interpretació personal crítica al fanatisme i en favor de la cursileria. “Eduardo Chillida fue un escultor donostiarra, eso lo sabe todo el mundo, pero lo que muchos olvidan es que no dejó de ser futbolista nunca. El eterno guardameta de la Real Sociedad moldeando el hierro con sus manos de portero sin guantes.”

(EN) Poster il·lustrated and designed from the text “Eduardo Chillida, el escultor de la Real Sociedad” of the journalist Javier Ancín Salinas. Screenprinted, print run of 25 copies.

Annexo

Disseny editorial

Annexo és una publicació trimestral ficcional que explora el terme barri i el deforma amb la intenció de tractar de percebre els seus límits com a paraula i espai definit. Amb cada número, i un barri diferent en el qual submergir-se, divaguem sobre l’història d'aquest amb la finalitat que el seu contingut es desfiguri i transformi per mitjà de l'art, en tots els seus àmbits i condicions. Aquest primer número parla sobre Bellvitge, barri de l'Hospitalet de Llobregat a l'àrea metropolitana de Barcelona. Sobre la seva història i sobre allò que podria ser ara, si ningú hagués lluitat per canviar-lo.

EN) Annexo is a fictional quarterly publication that explores the term neighborhood and deforms it with the intention of trying to perceive its limits as word and defined space. With each number, and a different neighborhood in which to submerge, we talk about its history, until its content is disfigured and transformed through art, in all its fields and conditions. This first issue talks about Bellvitge, a neighborhood from Hospitalet de Llobregat in the metropolitan area of Barcelona. About its history and what it could be now if no one had fought to change it.

Altres

Disseny 3D
Tipografía
Direcció d'art i fotografía
Joieria

Arxiu d'altres projectes realitzats entre 2017 i 2022, en cap ordre concret.

Archive of other projects developed between 2017 and 2022, in no particular order.